وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەەۆ پەن تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون بەيجىڭدە كەزدەستى. ولار الەمنىڭ 37 ەلىنىڭ باسشىلارى مەن ۇكىمەتى قاتىساتىن ء"بىر بەلدەۋ، ءبىر جول" فورۋمىنا قاتىسپاق.

كەزدەسۋ بارىسىندا ەكى ەل باسشىسى سوڭعى جىلدارى وزبەك-تاجىك قارىم-قاتىناسى مەن ىنتىماقتاستىعىنىڭ جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.

ولار ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك جانە كوممۋنيكاتسيا، مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ناقتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. وسىعان دەيىن قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ءوزارا تاۋار اينالىمىنىڭ كولەمى ايتارلىقتاي وسكەندىگىنە نازار اۋداردى.

سونداي-اق، وزبەك-تاجىك باسشىلارى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق، تاتۋلىقتى جانە ستراتەگيالىق ارىپتەستىك قاتىناستارىن ودان ءارى نىعايتۋعا ۋاعدالاستى.

"The Qazaq Times"