2019 جىلى 1,4 ملن ادامنىڭ ءوز وتاندارىنان وزگە مەملەكەتتەرگە كوشۋلەرىنە تۋرا كەلەدى. بۇل تۋرالى بۇۇ-نىڭ بوسقىندار جونىندەگى جوعارى كوميسسارىنىڭ باسقارماسى حابارلايدى. ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل كورسەتكىش بيىلعى جىلمەن سالىستىرعاندا 17%-عا ارتىق.

بۇۇ مالىمەتى بويىنشا، سونىمەن قاتار، كوپتەگەن ەلدەر شامامەن 600 مىڭعا جۋىق سۇريالىقتى قابىلداۋعا ءماجبۇر بولماق. ال بۇل 2018 جىلمەن سالىستىرعاندا 26%-عا ارتىق ەكەن. بۇدان بۇرىن دا بۇۇ بۇكىل دۇنيەجۇزىندەگى بوسقىندار سانىنىڭ رەكوردتى كورسەتكىشكە جەتكەنىن ايتىپ، دابىل قاققان ەدى. ءبارىن قوسقاندا، 69 ملن ادام سوعىستان، قىسىم ارەكەتتەرىنەن نەمەسە ءوز ەلدەرىندە قۋدالانۋدان قاشقان. رەسمي دەرەك بويىنشا، سوڭعى ون جىلدا بۇل كورسەتكىش 50%-عا ارتقان ەكەن.

“The Qazaq Times”