كوپەنگاگيالىق مۇراجايدىڭ ارحەولوگتارى جەلتوقسان ايىنان بەرى "City Hall Square" الاڭى استىنان 20 ادامنىڭ قاڭقاسىن تاپقان، - دەپ حابارلايدى Euronews اقپارات اگەنتتىگى. 

ارحەولوگتار بۇل ادامدار 1000 جىل بۇرىن ءومىر سۇرگەن دەپ پايىمداپ، ولاردى "العاشقى كوپەنگاگيالىقتار" دەپ اتاپ كەتتى.

بەيىتتەر دانيانىڭ ادام ەڭ كوپ جۇرەتىن الاڭىندا، اسفالتتىڭ بار بولعانى 1 مەتر تەرەڭ جەرىندە ورنالاسقان. ىزدەۋ توبى قاڭقالاردىڭ سانى الدەقايدا كوپ دەپ ويلايدى.

قاڭقالاردى ءارى قاراي زەرتتەۋ بارىسىندا دانيا استاناسىن تابۋعا كومەكتەسكەن ادامدار تۋرالى كوبىرەك اقپارات بەلگىلى بولادى دەپ كۇتىلۋدە.

“The Qazaq Times”