ءۇندىستاندا مۇسىلماندار كەڭ كولەمدى شەرۋگە شىقتى. شەرۋگە ەلدەگى ساياسي بەلسەندىلەر، ءماجىلىس وكىلدەرى، ونەر جۇلدىزدارى جانە جورنالشىلار دا قاتىستى ءارى نارازىلىق ەلدىڭ بىرنەشە ءىرى قالالارىندا ءوتتى. ولار اسىرەشىل يندۋستەردىڭ سيىرلاردى قورعاۋدى سىلتاۋراتىپ، مۇسىلماندارعا شابۋىل جاساۋىن ايىپتادى. بۇل تۋرالى «پارس» اقپارات اگەنتتىگى سايتىندا حابارلاپ وتىر.

نارازىلىق شەرۋى ەلدىڭ ورتالىق قالاسى نيۋ-دەليدەن تارتىپ، كالكۋتتا، حەيداراباد، بومبەي، باتىس بەنگال جانە وزگە دە قالالارىندا ۇيىمداستىرىلدى. شارا اسىرەشىل ۇندىستەردىڭ مۇسىلماندارعا قاراتقان قاتىگەزدىك ارەكەتتەرىنە نارازىلىق رەتىندە وتكىزىلدى.

شەرۋشىلەر قولدارىنا «مۇسىلماندارعا قىسىم كورسەتۋدى توقتاتىڭدار!» دەگەن ءار ءتۇرلى ۇرانداردى كوتەرىپ، ءۇندىستان كونستيتۋتسياسىندا بارلىق دىندەر مەن مازحابتارعا رۇقسات ەتىلگەندىگىن ەسكەرتتى. سونىمەن بىرگە ازشىلىق قاۋىمنىڭ قۇقىقتارىنا قول سۇعۋشىلارعا ۇكىمەتتىڭ شارا قولدانۋىن تالاپ ەتتى.

وتكەن اپتادا ءۇندى ءدىنىنىڭ اسىرەشىل ءبىر توپ وكىلدەرى ءبىر مۇسىلمانعا شابۋىل جاساعان بولاتىن. ناتيجەسىندە شابۋىلعا ۇشىراۋشى مۇسىلمان ايانىشتى كۇيدە ولتىرىلگەن. بۇل سول ەلدەگى مۇسىلمانداردىڭ كۇشتى نارازىلىعىن تۋدىردى.

“The Qazaq Times”