2018 اقپان

قازاقستاندا ۇستالعان قىرعىز دەپۋتاتىنىڭ «قورعاس» كەدەن بەكەتىنە قانداي قاتىسى بار؟

اقپان ايىنىڭ 16-سى كۇنى باق بەتتەرىندە قازاقستان اۋماعىندا جۇرگىزىلگەن ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ 3 بىردەي ازاماتىنىڭ ۇستالعاند..

6 جىل بۇرىن 548 0

داعىستاندا شىركەۋگە قارۋلى شابۋىل جاسالدى

داعىستاننىڭ سولتۇستىك كاۆكاز وڭىرىندەگى ءبىر شىركەۋگە قارۋلى شابۋىل جاسالىپ، 5 ادام قازا بولىپ، 4 ادام اۋىر جاراقات الدى. بۇل تۋرالى رەسەيلىك اقپارات ..

6 جىل بۇرىن 115 0

تۇركيا مەن اقش تەررورلاردان بوساتقان اۋماقتاردى بوسقىندارعا قايتارۋعا كەلىستى

ەۋروپا ەلدەرىنە جاساعان ساپارىنان قايتىپ ورالعان اقش قورعانىس ءمينيسترى جەيمس مەتتيس ۇشاقتان تۇسە سالا جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەردى. ول سوزىندە..

6 جىل بۇرىن 108 0

ساۋدتىق ايەلدەر ەر ادامداردىڭ رۇقساتىنسىز بيزنەس اشا الادى

ەندى ساۋد ارابياسىندا ايەلدەرگە بيزنەس اشۋ ءۇشىن ەرلەرىنىڭ رۇقساتى كەرەك ەمەس. بۇل تۋرالى سول ەلدىڭ ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا جونىندەگى مينيسترلىگىنە سىل..

6 جىل بۇرىن 42 0

يتاليا سولتۇستىگىندە ەكى قۇتقارۋشى قار كوشكىنى استىندا قالدى

الپىدەگى قار كوشكىنى ەكى قۇتقارۋشىنىڭ ءومىرىن الىپ كەتتى، - دەپ مالىمدەيدى Euronews اقپارات اگەنتتىگى. قۇربان بولعانداردىڭ دەنەلەرى لومبارديا (Lombard..

6 جىل بۇرىن 21 0