2018 اقپان

سااكاشۆيلي جاقتاستارى پوروشەنكونىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتتى

ميحايل سااكاشۆيلي جاقتاستارى پەتر پوروشەنكونىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتتى – دەپ حابارلايدى امەريكا داۋسى اقپارات اگەنتتىگى. اگەنتتىك مالىمەتىنشە، اق..

6 جىل بۇرىن 65 0

كوسوۆو تاۋەلسىزدىگىنىڭ 10 جىلدىعىن تويلاۋدا

كوسوۆو ازاماتتارى پريشتينا (Pristina) ورتالىعىنا سەربيادان ءبولىنىپ، تاۋەلسىز ەل بولعاندارىنا 10 جىل تولعانىن تويلاۋعا شىقتى، - دەپ حابارلايدى Euronew..

6 جىل بۇرىن 74 0

يراندا جولاۋشىلار ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى

تەھراننان (Tehran) ياسۋدج (Yasuj) قالاسىنا ۇشىپ بارا جاتقان 66 جولاۋشىسى بار ۇشاق كەشە، 18 اقپان كۇنى، اپاتقا ۇشىرادى، - دەپ حابارلايدى Euronews اقپار..

6 جىل بۇرىن 71 0

ميرزياەۆ: زۇلىمدىق جاساعانداردىڭ ءبارىن تەلەديداردان كورەتىن ۋاقىت كەلەدى

وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزياەۆ 16 اقپاندا بۇحارا وبلىسى پەشكۋن اۋدانىنىڭ بەلسەندىلەرىمەن كەزدەسىپ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتىن (ۇقق) تاعى دا قا..

6 جىل بۇرىن 177 0

ارزان پاتەر قايدان ساتىپ الۋعا بولادى؟

Krisha.kz ساراپشىلارى قازاقستاندا ۇيلەر ەڭ ارزان تۇراتىن بەس قالانى انىقتادى. بەسىنشى ورىندا وسكەمەن قالاسى. بۇل قالاداعى ءۇي ساتۋشار پاتەردىڭ شارشى ..

6 جىل بۇرىن 805 1