قوعام

قازاقستان دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندەگى مامان تاپشىلىعى – قاي ماماندارعا سۇرانىس جوعارى؟

حالقىنىڭ 41%-ى اۋىلدى ايماقتاردا تۇراتىن قازاقستاندا 10,9 ملن قالالىققا 61 310, ال 7,6 ملن اۋىل تۇرعىنىنا 12 736 دارىگەر كەلەدى. سونداي-اق، اۋىلدا 51 ..

2 اپتا بۇرىن 0

بالتاش تۇرسىمباەۆ:​ جەردى قورعاۋ – بارشا ەلدىڭ اسىل مىندەتى

وسىدان ءتورت جىل بۇرىن جەردى شەت ەل ازاماتتارىنا ساتۋ جانە جالعا بەرۋ جونىندە بيلىك كوتەرگەن باستاما حالىق قارسىلىعىنا ۇلاستى. جەر داۋىنان شىقان ءورتت..

2 اپتا بۇرىن 0

قازان ايىنىڭ العاشقى جارتىسى: 3,8 مىڭ ادام اۋىرىپ، 70 ادام قايتىس بولعان. اۋرۋحانادا جاتقاندار كوبەيدى

رەسمي دەرەك بويىنشا، قازاقستاندا 15 قازان كۇنى 108 ادامنان كوروناۆيرۋس، 166 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى. قازان ايىنىڭ ءبىرىنشى جارتىسىند..

2 اپتا بۇرىن 0

نۇر وتاننىڭ پرايمەريزىنە قانشا قارجى جۇمسالدى؟

پارلامەنت سايلاۋى قارساڭىندا بويىنا قان جۇگىرگەن بيلىك پارتياسى نۇر وتاننىڭ پرايمەريزىن وتكىزۋگە قانشا قاراجات جۇمسالدى؟ قارجى قايدان الىندى؟ ساياسي ن..

2 اپتا بۇرىن 0

قىرعىزستان پرەزيدەنتى وتستاۆكاعا كەتتى

قىرعىزستان پرەزيدەنتى سوورونباي جەەنبەكوۆ وتستاۆكاعا كەتەتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساعان ازاتتىق ۇنالعىسى..

2 اپتا بۇرىن 0