قورعانىس

اقش قورعانىس قابىلەتىن ارتتىرۋعا كۇش سالادى

اقش قورعانىس قابىلەتىن ارتتىرۋعا كۇش سالادى. بۇل تۋرالى امەريكانىڭ  جاڭادان جاريالانعان ۇلتتىق قورعانىس ستراتەگياسىندا ايتىلدى. اقش-تىڭ قورعانىس ءميني..

18 ساعات بۇرىن 64 0

كاتار ناتو-عا بەت بۇردى

كاتار مەن ناتو اراسىندا قاۋىپسىزدىك تۋرالى كەلىسىم جاسالدى. كاتاردىڭ قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ كەلىسىمدەر جونىندەگى باسقارماسى بۇل تۋرالى جازباشا مالىمە..

1 كۇن بۇرىن 58 0

كاشميردە ءۇندىستان مەن پاكىستان شەكاراشىلارى اراسىندا كەسكىلەسكەن ۇرىس بولدى

ءۇندىستان اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، سول جەردىڭ جەرگىلىكتى ۋاقىتىمەن 17 قاڭتار كۇنى كەشكە جاقىن، كاشميردە ءۇندىستان مەن پاكىستاننىڭ شەكا..

2 كۇن بۇرىن 127 0

تۇركيا اسكەرلەرى ءسۇريا شەكاراسىنا اتتاندى

تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان ەسكەرتۋ جاساپ، ءسۇريانىڭ سولتۇستىگىندەگى (تۇركيا-ءسۇريا شەكاراسى ماڭى) كۇردتەر باقىلاۋىنداعى ەكى ايماققا اسكەر ك..

2 كۇن بۇرىن 127 0

اقش-تىڭ قىتايداعى بارلاۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ ولىمىنە كىم كىنالى؟

اقش-تىڭ قىتايداعى شپيوندىق قىزمەتىنىڭ اۋىر ساتسىزدىگى ورتالىق بارلاۋ باسقارماسى عانا ەمەس قۇراما شتاتتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن دە ۇلكەن شىعىن. قاز..

3 كۇن بۇرىن 297 0