قوعام

ەكى وزبەك ازاماتى ىستامبۇلدا اۋىر تەراكت جاساماق بولعان

ىستامبۇلدا ءىرى تەراكت جاساماق بولعان "يسلام مەملەكەتى" توبىنىڭ ەكى جاقتاسى ۇستالعان. ولار 2017 جىلدىڭ 1 قاڭتارىندا Reina كلۋبىندا بولعان قاندى وقيعاع..

4 جىل بۇرىن 0

بۇۇ-دا ايەلدەر جاعدايى جونىندەگى كوميسسياسىنىڭ 61-سەسسياسى وتۋدە

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەسمي دەلەگاتسياسى 2017 جىلعى 13-17 ناۋرىزدا بۇۇ-نىڭ نيۋ-يوركتەگى شتاب-پاتەرىندە ءوتىپ جاتقان جانە ەڭبەك سالاسىنداعى وزگەرىس..

4 جىل بۇرىن 0

قازاندىق ۇلتشىلدار بىرنەشە شەتەلدىك ستۋدەنتتى ۇرىپ-سوققانىن مويىندادى

قازان قالاسىندا قاماۋدا وتىرعان ۇلتشىلدار رومان حاليلوۆ پەن رۋسلان ارحيپوۆ تاعى ەكى قىلمىس جاساعانىن مويىندادى، دەپ حابارلادى تاتارستاننىڭ تەرگەۋ كومي..

4 جىل بۇرىن 0

پرەمەرا: «كومبە ناننىڭ ءدامى»

م.اۋەزوۆ اتىنداعى  قازاق  مەملەكەتتىك  اكادەميالىق دراما  تەاترىندا جاڭا قويىلىم! پرەمەراسى 17, 19, 25 ناۋرىز كۇندەرى م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەت..

4 جىل بۇرىن 0

وزبەكستانداعى تانىمال قازاقتارعا قازاقستان پاسپورتىن جاساپ بەرگەن ەلشى

اۆتور: تاۋەلسىزدىكتى الۋ جانە ونى شەتەلدەرگە تانىتۋدىڭ قيىن كەزەڭدەرىندە سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردىڭىز. ءوز ۇلەسىڭىزدى قوسى..

4 جىل بۇرىن 2