مادەنيەت

قازاق تىلىندەگى جاڭا تەرميندەر سانى 27 مىڭعا جەتپەك

 «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ ورتالىق اپپاراتىندا پارتيا جانىنداعى «ميراس» رەسپۋبليكالىق كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. شارا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتا..

5 جىل بۇرىن 0

اي ايشىقارى

قازاقستان كليماتىندا قاڭتار ەڭ سۋىق اي بولىپ سانالادى. قاڭتارداعى اۋانىڭ ورتاشا تەمپراتۋراسى -18 س˚. بۇل ايداعى ەڭ تومەن تەمپراتۋرا - 45س˚-قا جەتەدى.

5 جىل بۇرىن 0

ماعاۋيننىڭ “ولگەن تازىسى” نەمەسە تىماعى توزعان قازاق ءالى جالاڭباس ءجۇر مە؟

وزگەلەر سوۆەت وداعى ءۇشىن، كومپارتيا ءۇشىن دەپ الا شاپقىن بولىپ جۇرگەن تۇستا، زامان جۇگىن كوتەرەر ماڭگىلىك شىعارما جازۋ دا تەگىننەن تەگىن ەمەس.

5 جىل بۇرىن 2