مادەنيەت

اباەۆ: جاسىرىن پىكىر قالدىرۋشىلاردى انىقتاۋ جانە بلوگەرلەردى تىركەۋ تۋرالى نورما الىپ تاستالدى

قر اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيا ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ پىكىر قالدىرۋشىلاردىڭ الدىن الۋ جانە بلوگەرلەردى تىركەۋ تۋرالى نورمالاردىڭ زاڭ جوباسىنان الىپ تاس..

6 جىل بۇرىن 0

ە.وباەۆ: ادام تەاترعا ءوزىن-ءوزى ىزدەپ كەلەدى

 – قازىرگى قازاق تەاترلارىنا بۇرىنعىداي ەمەس، كورەرمەن كوپ باراتىن  بولدى. مۇنىڭ سىرىن نەمەن تۇسىندىرۋگە بولادى؟ – «تەاتر – ومىرلىك سۇراقتارعا شەشىم ت..

6 جىل بۇرىن 0

2017 جىلعى دەمالىس كۇندەرىنە وزگەرتۋلەر بولدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسى 85-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس جانە جۇمىس ۋاقىتىن ۇتىمدى پايدالانۋ ماقساتىندا قر پرەمەر-ءمينيسترى باقىتجان س..

6 جىل بۇرىن 0

ساتىبالدى نارىمبەتوۆ: كينوعا بايلانىپ قالعانىما كۇندە وكىنەم

مەنى اكە-شەشەم «ساتىپ العان» – ءسىزدىڭ ەسىمىڭىز كوپتەگەن شىعار­مالارىڭىزدا ساكەن دەپ جازىلعان ەكەن. ساكەن نارىمبەتوۆ دەپ. نەگە؟ – مەنىڭ ساتىبالدى دەگە..

6 جىل بۇرىن 0

سۋ استىنداعى عاجايىپ وركەنيەت ىزدەرى

ادامزات وتكەن تاريحىنىڭ ىزدەرى تەك قانا جەر بەتىندە قالىپ قويعان جوق. جەر پلانەتاسىنىڭ كولدەرى مەن تەڭىزدەرىنىڭ تۇبىندە دە ادامزات ىزدەرى ساقتالىپ جات..

6 جىل بۇرىن 0