دەنساۋلىق

ماداگاسكاردا قاۋىپتى وبا ىندەتى تاراۋدا

ماداگاسكاردا قاۋىپتى وبا ىندەتى تاراپ، قازا بولعاندار سانى 28 ادامعا جەتكەن. تامىز ايىنان بەرى تاراي باستاعان قاۋىپتى وبانى 150 ادام جۇقتىرعان. بۇل تۋ..

4 جىل بۇرىن 0

حيميا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرلەرى انىقتالدى

حيميا سالاسى بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ 2017 جىلعى يەگەرلەرىنىڭ ەسىمدەرى بەلگىلى بولدى. ەڭبەگى ەلەنگەن ءۇش عالىمعا زيكا ۆيرۋسىن زەرتتەۋدىڭ ءادىسىن اشقان..

4 جىل بۇرىن 0

كۇنىنە قانشا ليتر سۋ ءىشۋ كەرەك؟

ادام اعزاسىنىڭ 80 پايىزى سۋدان تۇراتىنى تۋرالى دەرەكتى بارلىعى بىلەدى. بىراق سۋدى كوپ نە از مولشەردە پايدالانباس ءۇشىن، ونىڭ عالىمدار بەلگىلەگەن كۇندە..

4 جىل بۇرىن 0

كوفە دەنساۋلىققا پايدالى ما؟

كوفە - قۋىرىلعان كوفە داندەرىنەن دايىندالاتىن سۋسىن. عالىمداردىڭ ەسەپتەۋىنشە، بۇكىل الەمدە ءار كۇن سايىن 1,6 ملرد شىنى اياق كوفە ىشىلەدى ەكەن. وسىدان-..

4 جىل بۇرىن 0

بۇگىننەن باستاپ 2017 جىلدىڭ نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى جاريالانادى

بۇگىننەن باستاپ 2017 جىلعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى ارت-ارتىنان جاريالانا باستايدى. بۇگىن تۇستەن كەيىن فيزيولوگيا جانە مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ نوبەل س..

4 جىل بۇرىن 0