ەكونوميكا

ەۋرووداق رەسەي تاۋارلارىنا ءزارۋ

ەۋروپالىق وداقتىڭ ستاتيستيكالىق قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، رەسەيدەن ەو-عا كەلەتىن يمپورتتىق تاۋارلاردىڭ كولەمى 47%-عا دەيىن ارتقان. سونىمەن Eurostat-تىڭ..

2 جىل بۇرىن 48 0

قازاقستاندا كەدەيلەر سانى - 19%

بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ستاندارتى بويىنشا قازاقستاندا كەدەيلەردىڭ دەڭگەيى 19%. دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ قازاقستانداعى تۇراقتى وكىلى اتو براۋن وسىلاي دەپ ..

2 جىل بۇرىن 140 0

قازاق ازاماتى رەسەيدەگى ەڭ تابىستى رەجيسسەر اتاندى

تيمۋر بەكمامبەتوۆ گولليۆۋدتاعى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا رەسەيدەگى ەڭ تابىستى رەجيسسەرلەردىڭ رەيتينگىندە كوش باستادى. تيمۋر بەكمامبەتوۆفوتو: ekburg.tv رەسەي..

2 جىل بۇرىن 68 0

استانادا ءومىر ءسۇرۋ «قىمبات»

وسى جىلدىڭ قاڭتار-اقپان ايىندا ازىق-تۇلىك پەن ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار جانە اقىلى قىزمەتتەردىڭ قۇنى 7,7%-عا دەيىن وسكەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭ..

2 جىل بۇرىن 54 0

رەسەيلىك كومپانيالار مۇناي كولەمىن قىسقارتۋ شەشىمىن قولدايدى

رەسەيدىڭ بارلىق مۇناي كومپانيالارى  مۇناي كولەمىن قىسقارتۋ كەلىسىمىنىنىڭ مەرزىمىن توعىز ايعا دەيىن ۇزارتۋ تۋرالى ۇسىنىستى قولداپ وتىر. بۇل تۋرالى رەسە..

2 جىل بۇرىن 23 0