اسان اناربايۇلى

قازاقستاندا 2,5 مىڭداي سۋديا بار. ولاردىڭ تابىسى قانداي؟

QT رەداكتسياسى 2,5 مىڭنان استام سۋديانىڭ جالاقىسىنىڭ كولەمى جانە جاۋاپقا تارتىلعان سوت توراعالارى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ الدى.   قازاقستاننىڭ جوعارعى سو..

1 اي بۇرىن

قازاقستاندا بيىل توعىز ايدا 372 مىڭ ادام پنەۆمونيامەن اۋىرعان. بۇل بىلتىرعىدان 4 ەسە كوپ

پنەۆمونيانىڭ كوروناۆيرۋستان باسقا تۇرىمەن اۋىرعاندار سانى 339 مىڭنان استى. بۇل كورسەتكىش بىلتىر نەبارى 88,7 مىڭ بولعان. ال 13 ناۋرىزدان بەرى COVID-19 ..

1 اي بۇرىن

توقاەۆ ۋادەسىنىڭ دەدلاينى: ەندى اۋرۋ جۇقتىرعان دارىگەرلەرگە وتەماقى بەرىلمەيدى

قازاقستان بيلىگى قىزمەت بارىسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن ءبىر رەتتىك وتەماقى تولەۋدى توقتاتتى. بۇل تۋر..

1 اي بۇرىن

كوروناۆيرۋستىڭ جاناما اسەرىنەن قايتىس بولعاندار سانى 672-گە ارتتى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانى رەسمي راستالعانىمەن، باسقا اۋرۋدىڭ سەبەبىنەن قايتىس بولدى دەلىنگەن ەسەپ جۇرگىزىلەدى. مينيسترلىك ولاردىڭ ءولىمى «باس..

1 اي بۇرىن

ءبىر كۇندە 376 ناۋقاس انىقتالىپ، 56 بالا اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان

رەسمي دەرەك بويىنشا، قازاقستاندا 20 قازان كۇنى 156 ادامنان كوروناۆيرۋس، 220 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى. كەيىنگى كەزدە كوروناۆيرۋستان اۋ..

1 اي بۇرىن