اسان اناربايۇلى

COVID كۇندەرەگى: 1,7 مىڭ ادام سىرقاتتانعان، تاعى 30 ادام قايتىس بولدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,7 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ملن 11 مىڭنان استى. قازان ايىندا 48 مىڭنان اس..

6 اي بۇرىن

ىشكى ىستەر ۆيتسە-ءمينيسترى: «ءبىز ينتەرنەت بۇعاتتاۋمەن اينالىسپايمىز». بىراق...

اپتا باسى، دۇيسەنبى تۇستە ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا «ىشكى ىستەر ورگاندارىن تسيفرلاندىرۋ» تاقىرىبىندا وتكەن بريفينگتە ۆيتسە-مينيستر QT ..

7 اي بۇرىن

COVID-ءتىڭ «قازانداعى» قايناۋىنا 45 مىڭ سىرقات ءتۇستى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,6 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ملن 8,5 مىڭنان استى. قازان ايىندا 45 مىڭنان ا..

7 اي بۇرىن

20 مىڭنان اسا ادامنىڭ ولىمىنە Covid-ءتىڭ قاتىسى بار. ۇكىمەت ونىڭ 3,4 مىڭىن رەسمي ەسەپكە قوسپايدى

قازاقستان ۇكىمەتى بىلتىر پاندەميا باستالعان جىلعى 1 ناۋرىز بەن بيىل 1 قازان ارالىعىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 3415 ادامدى «باسقا دياگنوزدان قايتىس بولد..

7 اي بۇرىن

قازان ايىنىڭ ءۇش اپتاسىندا قازاقستاندا 40 مىڭنان اسا ادامنان Covid انىقتالعان

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,9 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ميلليوننان استى. قازان ايىنىڭ العاشقى ءۇش اپت..

7 اي بۇرىن