اسان اناربايۇلى

تۇبىندە ءسىزدى تاباتىن ءبىر اۋەن بار

قازاقتا ش. ۋاليحانوۆ العاش ەستەلىككە العان، ەستە جوق ەسكى زاماننان كەلە جاتقان مىناداي ءبىر اڭىز بار – «الەم جارالۋدان بۇرىن اۋەن جارالعان ەكەن. ول با..

7 جىل بۇرىن

بالتاساردىڭ «پاراساتناما» كىتابىنان

بالتاسار گراسيان – يسپاندىق ويشىل، جازۋشى جانە حريستان ءدىن قايراتكەرى. ساراگوسادا ءدىن وقۋىن وقىقان. كەيىن حريستان ءدىن ۋاعىزشىسى بولعان. ونىڭ ءومىرى قۇدايشىلدىق، ءدىن تاراتۋشى، پوپ، جازۋشى سىندى سيپاتتامالارعا تولى

7 جىل بۇرىن

قىتايدىڭ قولدان جاساعان انتي-جاپون دەمونستراتسياسى

ازيانىڭ شىعىسىنداعى جاپونيا مەن قىتاي الەم ەكونوميكاسى مەن دامۋ قارقىنىنا بەلسەندى قاتىسۋشى ەلدەر. قىتاي مەن جاپون قارىم-قاتىناسى ەجەلدەن شيەلەنىسكە ت..

7 جىل بۇرىن