اراي جۇماتاي

انتالياداعى ورمان ءورتى ەلدىمەكەندەرگە جەتتى

انتاليانىڭ ماناۆگات اۋدانىندا ءتورت بىردەي اۋماقتان ءورت شىعىپ، 50-دەن استام ادام ءتۇرلى دەڭگەيدە جاراقات الدى. ونىڭ بىرەۋىنىڭ جاعدايى اۋىر. ءورتتى سو..

2 جىل بۇرىن

تۇركيادا جالعان اقپارات تاراتقاندارعا جازا كۇشەيتىلمەك

تۇركيادا جالعان اقپارات تاراتقانداردى ءبىر جىلدان بەس جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ۇسىنىلدى. اتالعان زاڭ قازاندا ەل پارلامەنتىندە قاراستىرىلادى..

2 جىل بۇرىن

ارمەنيا-ءازىربايجان شەكاراسىندا كەزەكتى مارتە اتىس بولدى

ارمەنيا مەن ءازىربايجان شەكاراسىندا اتىس بولىپ، 3 ارميان جاۋىنگەرى قازا تاپتى. تاعى ەكى سارباز جارالانعان.  ءازىربايجان جاعىنان دا ادام شىعىنى بارى اي..

2 جىل بۇرىن

ناتيجەلى زەرتتەۋ: يۋپيتەردەن سۋ بۋى تابىلدى

Hubble تەلەسكوپىمەن جۇمىس ىستەيتىن استرونومدار يۋپيتەردىڭ گانيمەدا سپۋتنيگىنىڭ اتموسفەراسىندا سۋ بۋىنىڭ بار ەكەنىن انىقتادى.  سۋ بۋى دجانيمەدا بەتىنەن..

2 جىل بۇرىن

اقش يراكتاعى اسكەري ميسسياسىن اياقتايدى

امەريكانىڭ يراكتاعى اسكەري ميسسياسى بيىلعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى.  دجو بايدەن يراكتىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مۇستافا ءال-كازىميمەن كەزدەسۋىندە وسى ..

2 جىل بۇرىن