قىرعىز بەن تاجىك اراسىندا تاعى دا شەكارا جانجالى ءورشيتىن ءتۇرى بار. باتكەن وبلىسىنداعى جىل سايىن ءتۇرلى دەڭگەيدە تۋىپ وتىراتىن داۋلى شەكارا ماسەلەسى قىرعىزدىڭ جاڭا بيلىگى ءۇشىن تاعى ءبىر سالماق قوسىپ وتىر. جاقىندا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ باتكەنگە بىشكەكتىڭ ارنايى وكىلىن تاعايىنداعان بولاتىن. شەكارا تۇرعىندارى وتكەن اپتادان بەرى باتكەن ورتالىعىندا جانە بىشكەكتە نارازىلىق شارالارىن دا وتكىزدى.

ۇكىمەتتىڭ ارنايى وكىلى ومىربەك سۋاناليەۆ ءبىر كۇن بۇرىن قىرعىز جۋرناليستەرىنە بەرگەن جاۋابىندا تاجىك تاراپتىڭ اتكەزشىلىك (كونتراباندالىق) جانە شەكارانى زاڭسىز كەسۋ ايىپتارى بويىنشا قىرعىزستاندىق ءۇش ازاماتتى ۇستاپ وتىرعانىن ايتقان بولاتىن. بۇگىن ءو.سۋاناليەۆتەن كەزدەسۋدى تالاپ ەتىپ ءبىر توپ جەرگىلىكتى بەلسەندىلەر باتكەن ورتالىعىندا نارازىلىق شاراسىنا شىققان. ولار قىرعىز ازاماتتارىنىڭ بوساتىلۋىن تالاپ ەتۋدە.

قىرعىزستاندىق كەيبىر اقپارات ارنالارى بەي رەسمي دەرەككوزدەرىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، تاجىكستان تارابى ۇستاعان قىرعىز ازاماتتارىنىڭ سانىن 20 ادام دەپ كورسەتكەن. بىراق مۇنداي مالىمەتتەردى قىرعىز بەن تاجىكتىڭ بيگىلى راستاعان جوق.

ەكى ەل اراسىندا ءار جىلى انىقتالماعان شەكارا ماسەلەسى بويىنشا داۋ-شارلار ءجيى بولىپ تۇرادى. اسىرەسە جاز ايلارىندا اۋىلشارۋاشىلىعىنا پايدالانىلاتىن سۋ قويمالارى مەن وزەن-كولدەر بويىنشا جانجال بولۋى ۇردىسكە اينالىپ بارادى. بۇعان دەيىن ساراپشىلار شەكارا ماسەلەسى جاڭادان بيلىككە كەلگەن سادىر جاپاروۆتىڭ شەشۋگە ءتيىستى باستى ماسەلەلەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ وتكەن ەدى.