ونەر

ءشومىشباي ساريەۆ ومىردەن ءوتتى

اتى الاشقا تانىمال اقىن ءشومىشباي ساريەۆ 75 جاسقا قاراعان شاعىندا دۇنيەدەن وزدى. 70-80 جىلدارى قازاق ادەبيەتىنە جاڭا لەپپەن كەلگەن اقىن، وسە كەلە قازا..

3 جىل بۇرىن 0

كانن فەستيۆالى كەيىنگە قالدىرىلدى

پاندەمياعا بايلانىستى بيىلعى كانن فەستيۆالى كەيىنگە شەگەرىلدى. حالىقارالىق كينو مەرەكەسى 11 مامىردا باستالىپ، 10 كۇنگە سوزىلۋى ءتيىس بولاتىن. ەندى فەس..

3 جىل بۇرىن 0

«تاۋەلسىزدىك – تىرەگىم» – «قۇندىلىق»-تىڭ ونلاين شاراسى ءوتتى

4 قازان كۇنى الماتىداعى قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ «ادەبيەتشىلەر ۇيىندە» «قۇندىلىق» قوعامدىق قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «تاۋەلسىزدىك – تىرەگىم» اتتى پا..

3 جىل بۇرىن 0

Junior Eurovision تورىندەگى قاراقات باشانوۆا ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىندى

قازاقستاننىڭ جاس ءانشىسى قاراقات باشانوۆا 29 قاراشادا وتكەن بالالار اراسىنداعى ەۆروۆيدەنيە (Junior Eurovision-2020) كونكۋرسىندا 2-ورىن الدى. ول ءان با..

3 جىل بۇرىن 0

«قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىرىن» حالىقپەن قاۋىشتىردى

جاڭادان شىمىلدىعىن اشقان «قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىر» پوەماسىن ساحنالادى. 2 قاراشادا  ب.ريموۆا اتىنداعى تالدىقورعان دراما تەاترىندا ۇيعى..

3 جىل بۇرىن 0