ونەر

Junior Eurovision تورىندەگى قاراقات باشانوۆا ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىندى

قازاقستاننىڭ جاس ءانشىسى قاراقات باشانوۆا 29 قاراشادا وتكەن بالالار اراسىنداعى ەۆروۆيدەنيە (Junior Eurovision-2020) كونكۋرسىندا 2-ورىن الدى. ول ءان با..

2 جىل بۇرىن 0

«قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىرىن» حالىقپەن قاۋىشتىردى

جاڭادان شىمىلدىعىن اشقان «قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىر» پوەماسىن ساحنالادى. 2 قاراشادا  ب.ريموۆا اتىنداعى تالدىقورعان دراما تەاترىندا ۇيعى..

2 جىل بۇرىن 0

ەرجانات بايقاباي: ءوز باقىتىن وزگەدەن اياماعان

(تۇركيا كۇركەبايۇلىنا ارنايمىن)   قۇسى عايىپ بولسا دا عۇمىرىڭنىڭ، ورىنى تاۋعا اينالدى تۇعىرىڭنىڭ. ءبىلىم سەپكەن ءبىرى ەدىڭ اعاجايداي، كۇلىن توككە..

2 جىل بۇرىن 0

سەباستيان زاۆادسكي: جاساندى ينتەللەكت مۋزىكا مەن پوەزيانىڭ جانىندا دارمەنسىز

كۇندەلىكتى كۇيبەڭنەن كوڭىلدى كىر شالعاندا، قاربالاس تىرلىكتەن ءبىر ساتكە قول ءۇزىپ، كلاسسيكالىق مۋزىكا تىڭداۋمەن جانسارايىن تازارتىپ، ازىق ىزدەيمىز. س..

2 جىل بۇرىن 1

2019 جىل قورىتىندىسى: قازاقستان كينوسى مەن نارىعى

بىلتىر قازاقستان رەجيسسەرلەرى تۇسىرگەن مەن كينەماتوگرافشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن 40-تان استام فيلم پروكاتقا شىعىپتى. ادەتتەگىدەي كومەديا مەن رومانتيكالىق م..

2 جىل بۇرىن 1