ونەر

كانن فەستيۆالى كەيىنگە قالدىرىلدى

پاندەمياعا بايلانىستى بيىلعى كانن فەستيۆالى كەيىنگە شەگەرىلدى. حالىقارالىق كينو مەرەكەسى 11 مامىردا باستالىپ، 10 كۇنگە سوزىلۋى ءتيىس بولاتىن. ەندى فەس..

7 اي بۇرىن 0

«تاۋەلسىزدىك – تىرەگىم» – «قۇندىلىق»-تىڭ ونلاين شاراسى ءوتتى

4 قازان كۇنى الماتىداعى قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ «ادەبيەتشىلەر ۇيىندە» «قۇندىلىق» قوعامدىق قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «تاۋەلسىزدىك – تىرەگىم» اتتى پا..

9 اي بۇرىن 0

Junior Eurovision تورىندەگى قاراقات باشانوۆا ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىندى

قازاقستاننىڭ جاس ءانشىسى قاراقات باشانوۆا 29 قاراشادا وتكەن بالالار اراسىنداعى ەۆروۆيدەنيە (Junior Eurovision-2020) كونكۋرسىندا 2-ورىن الدى. ول ءان با..

9 اي بۇرىن 0

«قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىرىن» حالىقپەن قاۋىشتىردى

جاڭادان شىمىلدىعىن اشقان «قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىر» پوەماسىن ساحنالادى. 2 قاراشادا  ب.ريموۆا اتىنداعى تالدىقورعان دراما تەاترىندا ۇيعى..

10 اي بۇرىن 0

ەرجانات بايقاباي: ءوز باقىتىن وزگەدەن اياماعان

(تۇركيا كۇركەبايۇلىنا ارنايمىن)   قۇسى عايىپ بولسا دا عۇمىرىڭنىڭ، ورىنى تاۋعا اينالدى تۇعىرىڭنىڭ. ءبىلىم سەپكەن ءبىرى ەدىڭ اعاجايداي، كۇلىن توككە..

1 جىل بۇرىن 0