ونەر

ەۋروپاداعى قانداستارىمىز قازاق ءداستۇرىن تۇركى تەكتى اعايىنعا جەتكىزدى

ەۋروپاداعى قازاق باۋىرلاستارىمىزدان جەتكەن حابارعا قاراعاندا، وتكەن اپتادا، 25 ناۋرىز كۇنى اۆستريانىڭ استاناسى ۆەنا قالاسىندا ەۋروپاداعى جانە ات اياعى..

6 جىل بۇرىن 0

ساحا قىزدارىنىڭ ءانى – كوڭىل سانا

باسىندا باعى تۇرعاندا كەشەگى كونە تۇركى حالىقتارى قيىر شىعىستان باستالىپ سولتۇستىك مۇزدى مۇحيت، ءىبىر-ءسىبىر دالاسىنان باستاپ ازيانى تولىقتاي كارى قۇر..

6 جىل بۇرىن 0

مۇراتبەك سارباسوۆ – شوفەر ءانى

قازاق مۋزكاسىنا، اتادان قالعان اسەم اۋەنگە كەيىننەن كەلىپ قوسىلعان سىرلى اندەردىڭ ءبىر سالاسى – كوشە اندەرى. بۇگىن ءبىز تالانتتى ءانشى مۇراتبەك سارباس..

6 جىل بۇرىن 2

اقش-تا تۇڭعىش رەت قازاق كوميكستارى ساتىلىمعا شىقتى

اقش-تا تۇڭعىش رەت قازاق كوميكستارى ساتىلىمعا شىقتى – دەپ حابارلايدى Forbes Kazahstan جۋرنالى. باسىلىم مالىمەتىنشە، الماتىلىق ماديبەك مۇسابەكوۆ پەن بەك..

6 جىل بۇرىن 0

باشقۇرت قىزىنىڭ ءانى

بۇگىن قازاقپەن ەتەنە ءومىر ءسۇرىپ كەلە جاتقان  ۇسەرگەن، بايلار، سۇراش، ماڭعاۋىر، جاعالبايلى، تاما، بەشۋىل، كەدەي، تابىن، مىڭ، كەرەي، قاڭلى، ارعىن، باي..

6 جىل بۇرىن 0