دەنساۋلىق

كانادادا «زاڭداستىرىلعان سۋيتسيد» ارتىپ كەلەدى

كانادادا "زاڭداستىرىلعان سۋيتسيد" قىزمەتىن پايدالانۋشىلار سانى ارتىپ كەلەدى. بۇل دەگەنىمىز قاتەرلى ىسىكتىڭ اسقىنعان دارەجەسى سياقتى اۋىر دەرتى بار ادا..

3 جىل بۇرىن 0

ماداگاسكاردا قاۋىپتى وبا ىندەتى تاراۋدا

ماداگاسكاردا قاۋىپتى وبا ىندەتى تاراپ، قازا بولعاندار سانى 28 ادامعا جەتكەن. تامىز ايىنان بەرى تاراي باستاعان قاۋىپتى وبانى 150 ادام جۇقتىرعان. بۇل تۋ..

3 جىل بۇرىن 0

حيميا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرلەرى انىقتالدى

حيميا سالاسى بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ 2017 جىلعى يەگەرلەرىنىڭ ەسىمدەرى بەلگىلى بولدى. ەڭبەگى ەلەنگەن ءۇش عالىمعا زيكا ۆيرۋسىن زەرتتەۋدىڭ ءادىسىن اشقان..

3 جىل بۇرىن 0

كۇنىنە قانشا ليتر سۋ ءىشۋ كەرەك؟

ادام اعزاسىنىڭ 80 پايىزى سۋدان تۇراتىنى تۋرالى دەرەكتى بارلىعى بىلەدى. بىراق سۋدى كوپ نە از مولشەردە پايدالانباس ءۇشىن، ونىڭ عالىمدار بەلگىلەگەن كۇندە..

3 جىل بۇرىن 0

كوفە دەنساۋلىققا پايدالى ما؟

كوفە - قۋىرىلعان كوفە داندەرىنەن دايىندالاتىن سۋسىن. عالىمداردىڭ ەسەپتەۋىنشە، بۇكىل الەمدە ءار كۇن سايىن 1,6 ملرد شىنى اياق كوفە ىشىلەدى ەكەن. وسىدان-..

3 جىل بۇرىن 0