ەكونوميكا

قازاقستان كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسكە قانشا قارجى ءبولدى؟

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسكە قانشا قارجى جۇمسالاتىنى جانە قانداي ماقساتقا باعىتتالعانى جايلى مالىمدەمە ..

1 اي بۇرىن 43 0

ەكونوميكالىق داعدارىس تولقىنى: ازيانى كەدەيشىلىك جايلاۋى مۇمكىن

ىندەتتىڭ اسەرىندە شىعىس ازيادا ميلليونلاعان ادام كەدەيلىك قامىتىن كيۋى مۇمكىن. ايماقتا قىتايدى قامتىعان جانە بىرقاتار دامىعان ەلدەردىڭ ەكونوميكالىق دا..

2 اي بۇرىن 580 0

ساراپشىلار: كەزەكتى داعدارىس زاردابى بۇرىنعى سوعىستان دا اۋىر بولۋى مۇمكىن

قازىر الەم ەلدەرىندە، ءىرى اقپارات قۇرالدارىنىڭ بارىندە دە ءبىر عانا باستى تاقىرىپ بار، ول بولسا – Covid-19 ىندەتى. الەمدە تىرشىلىك توقتاپ قالعانداي. ..

2 اي بۇرىن 203 0

ەۋرووداق ەلدەرى اراسىندا داۋ تۋىندادى

ەۋروپالىق وداق قۇرامىنداعى مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى ۆيدەوكونفەرەنتسيا فورماتىندا سامميت وتكىزدى. جيىندا كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنان ەكونوميكاعا تونگەن ء..

2 اي بۇرىن 303 0

دسۇ: الەمدى ءىرى داعدارىس كۇتىپ ءتۇر

دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنىڭ باسشىسى روبەرتو ازەۆەدو كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنان كەيىن الەمدى ءىرى ەكونوميكالىق داعدارىس كۇتىپ تۇر دەگەن بولجام جاسادى. ..

2 اي بۇرىن 112 0