دايدجەست

ناۋرىز ايىندا COVID قارقىنى قالاي ءجۇردى؟ – قورىتىندى

رەسمي مالىمەتكە قاراعاندا، ناۋرىز ايىندا قازاقستاندا COVID (كوروناۆيرۋس پەن ونىڭ پنەۆمونياسىن قوسا العاندا) دەرتىنەن سىرقاتتانعان 35 مىڭداي ناۋقاس جان..

3 جىل بۇرىن 0

پاندەميا توقساندىعى: وسى قىستا 88 مىڭ ادام اۋىرىپ، 884 ادام قايتىس بولعان

ۋاقىت كوشىندە ارتتا قالعان تاعى ءبىر قىس مەزگىلى جەڭىل وتكەن جوق. 88 مىڭداي ادام (كۆي+ 81 مىڭ، كۆي 7 مىڭعا جۋىق) اۋىرىپ، دەرتىنەن ايىعا الماعان 884 اد..

3 جىل بۇرىن 0

دەنمين جارتى جىلدان بەرى كوروناۆيرۋس ستاتيستيكاسىن قاتە بەرىپ كەلگەن

قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى QT رەداكتسياسىنىڭ سۇراۋىنان كەيىن كوروناۆيرۋس ستاتيستيكاسىنا قاتىستى تاعى ءبىر كەمشىلىگىن تۇزەتتى. مينيسترلى..

3 جىل بۇرىن 0

COVID ءۇش ايدا: 82 مىڭنان اسا ناۋقاس & 820 ءولىم

23 اقپان كوروناۆيرۋس جۇققان 753 ادام، ال 22 اقپان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسىنا شالدىققان 56 ادام تىركەلدى. قازىر ەلدە 20 مىڭنان اسا ادام (U07.1 نەمەسە كۆ..

3 جىل بۇرىن 0

ەلۋ كۇندە اۋىرعاندار 55 مىڭنان استى – جەكسەنبىدە 700 كەيس

21 اقپان كوروناۆيرۋس جۇققان 699 ادام، ال 20 اقپان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسىنا شالدىققان 13 ادام تىركەلدى. قازىر ەلدە 21 مىڭنان اسا ادام (U07.1 نەمەسە كۆ..

3 جىل بۇرىن 0