دەي-تۇرك

X عاسىرداعى وتقا تابىنعان وعىزدار دەشتى قىپشاققا ءسىڭىپ كەتتى

IX-X عاسىرلاردا قازاقستان جەرىندە ءومىر سۇرگەن وعىزدار سىرداريانىڭ ورتا اعىسىنان ەدىلدىڭ تومەنگى بويىنا دەيىنگى ارالىقتى مەكەندەگەن.

3 جىل بۇرىن 0