ازاماتتىق قوعام

QazForum كوپ فورۋمنىڭ ءبىرى ەمەس پە؟ – ماماندار پىكىرى

7 اقپان استانادا قازاق تىلىندە ونلاين كونتەنت جاساۋشىلارعا ارنالعان QazForum IV فورۋمى ءوتتى. قازاقستانداعى اقش ەلشىلىگىنىڭ حابارلاماسىندا فورۋم قازا..

4 اي بۇرىن 77 0

دەمپارتيا: قورداي تراگەدياسىنا كىنالى – بيلىك، بۇل ەشقانداي «تۇرمىستىق جانجال» ەمەس

بۇگىن، 10 اقپان ساعات 12:00-دە قازاقستان حالىقارالىق ادام قۇقىعى جانە زاڭدىلىقتى ساقتاۋ جونىندەگى بيۋرودا دەمپارتيانىڭ ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى قوردايداعى..

4 اي بۇرىن 415 0

اسحات ەركىمباي: ەلىمىزدەگى مەديانىڭ دامۋىنا شەتەلدەن بۇرىن ءوزىمىز ۇيىمداسۋىمىز كەرەك

7 اقپان استانادا قازاق تىلىندە ونلاين كونتەنت جاساۋشىلارعا ارنالعان QazForum IV مەديا جيىنى ءوتتى. QazForum كوپ فورۋمنىڭ بىرىنە اينالمادى ما دەگەن سىن..

5 اي بۇرىن 79 0

جاڭا ءمۇفتي قمدب-نى ساياسي-ءدىني ىقپالدان الىپ شىعا الا ما؟

7 اقپان، جۇما كۇنى استانادا وتكەن قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ كەزەكتەن تىس ءىح قۇرىلتايىندا باس ءمۇفتي قىزمەتىنە ناۋرىزباي تاعانۇلى ساي..

5 اي بۇرىن 104 0

نازارباەۆ كەڭسەسىنىڭ شىعىنىنا 7 ملرد تەڭگە جۇمسالادى

ەكس-پرەزيدەنت كەڭسەسىنە بيۋدجەتتەن 7 ميلليارد تەڭگە بولىنگەنى حابارلاندى. قازتاگ قازاق تەلەگراف اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، «2020-2022 ج.ج. ارنالعان بيۋ..

5 اي بۇرىن 114 0