ازاماتتىق قوعام

گۇلنار جۋاسباەۆا: جاڭا قازاقستاندا دا ساياسي بەلسەندىلەر مەن ادۆوكاتتارىنا قىسىم كۇشەيدى

گۇلنار جۋاسباەۆا: جاڭا قازاقستاندا دا ساياسي بەلسەندىلەر مەن ادۆوكاتتارىنا قىسىم كۇشەيدى ..

2 كۇن بۇرىن 0

دۋماننىڭ سوتىنداعى زاڭسىزدىق. جاۋاپتان توسىلعان تەرگەۋشى، عيماراتىنان كۇشتەپ شىعارىلعان جۋرناليست

دۋماننىڭ سوتىنداعى زاڭسىزدىق. جاۋاپتان توسىلعان تەرگەۋشى، عيماراتىنان كۇشتەپ شىعارىلعان جۋرناليست ..

5 كۇن بۇرىن 0

ايدوستى "باسە" كانالى ءۇشىن ءولتىردى. الماتىدا بەلسەندىلەر جيىلىپ ايدوس سادىقوۆقا قۇران باعىشتادى

ايدوستى "باسە" كانالى ءۇشىن ءولتىردى. الماتىدا بەلسەندىلەر جيىلىپ ايدوس سادىقوۆقا قۇران باعىشتادى ..

1 اپتا بۇرىن 0

الماتى اكىمدىگى مارقۇم ايدوس سادىقوۆتىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتۋگە كەدەرگى كەلتىردى

الماتى اكىمدىگى مارقۇم ايدوس سادىقوۆتىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتۋگە كەدەرگى كەلتىردى ..

1 اپتا بۇرىن 0