الەۋمەت

ۇكىمەت باسشىسى شىعىس قازاقستاندا ءجۇر

قر پرەمەر-ءمينيسترى باقىتجان ساعىنتاەۆ شىعىس قازاقستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا سەمەي قالاسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. كەزدەسۋ بارىسىندا..

3 جىل بۇرىن 72 0

بۇۇ-دا ايەلدەر جاعدايى جونىندەگى كوميسسياسىنىڭ 61-سەسسياسى وتۋدە

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەسمي دەلەگاتسياسى 2017 جىلعى 13-17 ناۋرىزدا بۇۇ-نىڭ نيۋ-يوركتەگى شتاب-پاتەرىندە ءوتىپ جاتقان جانە ەڭبەك سالاسىنداعى وزگەرىس..

3 جىل بۇرىن 56 0

قازاندىق ۇلتشىلدار بىرنەشە شەتەلدىك ستۋدەنتتى ۇرىپ-سوققانىن مويىندادى

قازان قالاسىندا قاماۋدا وتىرعان ۇلتشىلدار رومان حاليلوۆ پەن رۋسلان ارحيپوۆ تاعى ەكى قىلمىس جاساعانىن مويىندادى، دەپ حابارلادى تاتارستاننىڭ تەرگەۋ كومي..

3 جىل بۇرىن 522 0

بەلارۋستىڭ ءۇش قالاسىندا "ارامتاماق ەمەستەردىڭ مارشى" ءوتتى

مينسك، گرودنو جءانە موگيلەۆ قالالارىندا "ارامتاماق ەمەستەردىڭ مارشى" ءوءتتى. ولار "جاتىپ ىشەرلەرگە سالىق سالۋ تۋرالى" دەكتەرتتىڭ كءۇءشىن جويىپ، جينالع..

3 جىل بۇرىن 60 0

قىتايدا سوتتالعان قازاقستان ازاماتتارى ەلگە قايتارىلا باستادى

14 ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ قىتايداعى ەلشىلىگىنىڭ كومەگىمەن جانە قر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قاتىسۋىمەن قىتايدا سوتتالعان جانە جازالارىن وتەپ جۇرگەن قازاقستا..

3 جىل بۇرىن 424 0