2018 مامىر

ماقسات حالىق: تەڭگە ءالى دە السىرەۋى مۇمكىن

بۇگىن دوللار 330 تەڭگەگە جەتتى. قازاقستان قور بيرجاسىنىڭ تاڭعى سەسسياسىندا اقش ۆاليۋتاسى بىردەن 3 تەڭگەگە قىمباتتادى. ۇلتتىق بانك توراعاسى دانيار اقىش..

4 جىل بۇرىن 765 0

دارىگەر بورنستەين: ترامپ دەنساۋلىعىنا قاتىستى انىقتامانى ويدان شىعاردى

اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بۇرىنعى دارىگەرى حارولد بورنستەين، ترامپتىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى 2016 جىلى پرەزيدەنت سايلاۋىنان بۇرىن جاريالانعان انىقت..

4 جىل بۇرىن 66 0

قاڭتارداعى كەزدەسۋدە ترامپ نازارباەۆتان نە سۇراعان؟

قازاقستان حالىقتارى بىرلىگى كۇنىنە وراي وتكەن مەرەكەلىك كونتسەرتتە ءسوز العان ەلباسى ن.نازارباەۆ بيىل قاڭتار ايىنىڭ 16-18 كۇندەرى اقش-قا جاساعان رەسم..

4 جىل بۇرىن 361 0

بيىلعى ءپىتىر ساداقا مولشەرى بەكىتىلدى

قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى وسى جىلى رامازان ايىندا بەرىلەتىن ءپىتىر ساداقانىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرىن بەكىتتى. سونداي-اق، ورازا كەستەسىن جاري..

4 جىل بۇرىن 212 0

پاريجدەگى جاپپاي تارتىپسىزدىك كەزىندە 300 ادام تۇتقىنعا الىندى

ءپاريجدىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى جۇمىسشىلاردىڭ ءبىرىنشى مامىر شەرۋى كەزىندە جاپپاي تارتىپسىزدىك ورىن العان، دەپ حابارلايدى تاسس اقپاراتتىق اگەنتتىگى. پ..

4 جىل بۇرىن 155 0