ونەر

ساحا قىزدارىنىڭ ءانى – كوڭىل سانا

باسىندا باعى تۇرعاندا كەشەگى كونە تۇركى حالىقتارى قيىر شىعىستان باستالىپ سولتۇستىك مۇزدى مۇحيت، ءىبىر-ءسىبىر دالاسىنان باستاپ ازيانى تولىقتاي كارى قۇر..

1 اپتا بۇرىن 119 0

مۇراتبەك سارباسوۆ – شوفەر ءانى

قازاق مۋزكاسىنا، اتادان قالعان اسەم اۋەنگە كەيىننەن كەلىپ قوسىلعان سىرلى اندەردىڭ ءبىر سالاسى – كوشە اندەرى. بۇگىن ءبىز تالانتتى ءانشى مۇراتبەك سارباس..

2 اپتا بۇرىن 103 0

اقش-تا تۇڭعىش رەت قازاق كوميكستارى ساتىلىمعا شىقتى

اقش-تا تۇڭعىش رەت قازاق كوميكستارى ساتىلىمعا شىقتى – دەپ حابارلايدى Forbes Kazahstan جۋرنالى. باسىلىم مالىمەتىنشە، الماتىلىق ماديبەك مۇسابەكوۆ پەن بەك..

3 اپتا بۇرىن 222 0

باشقۇرت قىزىنىڭ ءانى

بۇگىن قازاقپەن ەتەنە ءومىر ءسۇرىپ كەلە جاتقان  ۇسەرگەن، بايلار، سۇراش، ماڭعاۋىر، جاعالبايلى، تاما، بەشۋىل، كەدەي، تابىن، مىڭ، كەرەي، قاڭلى، ارعىن، باي..

1 اي بۇرىن 329 0

م. اۋەزوۆ اتىنداعى دراما تەاترى «تەاتر اتاسىن» ەسكە الدى

كەشە، 17 قاڭتار كۇنى الماتىداعى م. اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىندا، قازاقستانداعى تەاترلاردىڭ اتاسى، العاشقى قۇرۋشىلارىن..

1 اي بۇرىن 55 0