دەي-تۇرك

حاكاس قىزى اننا بۋرناكوۆانىڭ ورىنداۋىندا – "چيتi حىس"

حاكاستار — حاكاسيا رەسپۋبليكاسىندا، حاكاسيا، تىۆا جانە كراسنويارسك ولكەلەرىندە دە تۇرادى. انتروپولوگيا جاعىنان وڭتۇستىك ءسىبىر (تۇران) ناسىلىنە جاتادى..

2 اپتا بۇرىن 168 0

ساحا قىزدارىنىڭ ءانى – كوڭىل سانا

باسىندا باعى تۇرعاندا كەشەگى كونە تۇركى حالىقتارى قيىر شىعىستان باستالىپ سولتۇستىك مۇزدى مۇحيت، ءىبىر-ءسىبىر دالاسىنان باستاپ ازيانى تولىقتاي كارى قۇر..

1 اي بۇرىن 146 0

ۇبىقتار تاعدىرى ھام ءبىر جالعىزىم ەر نوعاي

كاۆكاز سوعىسى - 18-19 عاسىرلارداعى ۇزاققا سوزىلعان، سانسىز ادامنىڭ ولىمىمەن سانداعان ۇلتتاردىڭ جويىلىپ كەتۋىنە سەبەپ بولعان. رەسەي يمپەرياسىنىڭ جەر شە..

1 اي بۇرىن 152 0

باشقۇرت قىزىنىڭ ءانى

بۇگىن قازاقپەن ەتەنە ءومىر ءسۇرىپ كەلە جاتقان  ۇسەرگەن، بايلار، سۇراش، ماڭعاۋىر، جاعالبايلى، تاما، بەشۋىل، كەدەي، تابىن، مىڭ، كەرەي، قاڭلى، ارعىن، باي..

2 اي بۇرىن 346 0

قۇمىق ءانى: و، جانىم! بىزگە تازا ءسۇيۋ كەلگەن

ءتۇبى ءبىر تۇركى – قۇمىق حالقى بۇگىندە نەگىزىنەن  داعىستان رەسپۋبليكاسىندا جانە  يران، سيريا، تۇركيا مەملەكەتتەرىندە از بولىگى ءومىر سۇرەدى. ولار – تۇ..

2 اي بۇرىن 652 2