تەحنولوگيا

قارۋ-جاراق جارىسى: قىتاي مەن رەسەي قانداي قاۋىپتى قارۋعا يە بولدى؟

قازىر ءىرى دەرجاۆالار اراسىنداعى قارىم-قاتىناس تولىقتاي «قىري-قاباق سوعىسىنا» ۇقساس دەمەسەك تە، سونىڭ كوپتەگەن بەلگىلەرى بار. ايتالىق، قاۋىپتى قارۋ-جا..

7 اي بۇرىن 0

Apple تىڭشىلىق جاساعان Pegasus ءۇشىن NSO Group-ءتى سوتقا بەردى

Pegasus تىڭشى باعدارلاماسىن دايىنداعان يزرايلدىك NSO Group كومپانياسى iOS قۇرىلعىسىنا ۆيرۋس جۇقتىرۋ ارقىلى قولدانۋشىلارعا تىڭشىلىق ورناتقان. وسىعان ب..

8 اي بۇرىن 1

پەنتاگون: ءبىز قىتايدىڭ زىمىرانىنا ەمەس، جالپى مۇمكىندىگىنە قارايمىز

شىلدەنىڭ سوڭىندا قىتاي گيپەر-دىبىستىق زىمىران سىناعىن ءساتتى وتكىزىپ، ءوزىنىڭ زىمىران قۋاتىنىڭ ارتقانىن ايگىلەدى. قىتايدىڭ بۇل قادامى اقش-تىڭ قاۋىپسىز..

8 اي بۇرىن 0

ءۇندىستان رەسەيدىڭ زىمىران قورعانىس جۇيەسىن الا باستادى

رەسەي ۇندىستانعا S-400 زىمىران قورعانىس جۇيەسىن بەرە باستادى. بۇل تۋرالى تاسس اگەنتتىگى حابارلادى. ەكى ەل ورتاسىندا اۋە قورعانىس جۇيەلەرىن ساتۋ جانە ..

8 اي بۇرىن 0

212 ملرد ₸ نەسيە: سبەر جارىلقاۋىنا قازاقستان ۇكىمەتى ارقالايتىن جاۋاپكەرشىلىك

تسيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى مالىك  ولجابەكوۆتىڭ QT رەداكتسياسىنىڭ سۇراۋىنا بەرگەن جاۋابىنا قاراعاندا،  «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيا» اق 2016-2021 ج..

9 اي بۇرىن 0