مۋلتيمەديا

سىرقاتتار مەن قۇرباندار سانى قايتا وسە باستادى: COVID جۇققاندار تاعى 2,4 مىڭ ارتتى، 47 ادام قايتىس بولدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 2,4 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 960 مىڭنان استى. اياقتالۋىنا از كۇندەر قالعان ق..

12 اي بۇرىن 0

الەۋمەتتىك جەلىنى شەكتەۋدىڭ پايداسىنان زيانى كوپ

بۇگىندە بۇكىل الەمدىك قاۋىمداستىق اتاپ ايتقاندا  ساۋدا، اقپارات، ءبىلىم جانە باسقا دا كوپتەگەن سالا ءححى عاسىر تالابىنا سايكەس تسيفرلىق جۇيەگە كوشىپ ج..

12 اي بۇرىن 0

COVID تۋرالى تاۋلىك ستاتيستيكاسى: ءبىر كۇندە 62 ادام كوز جۇمدى، كۆي+ اۋرۋشاڭدىعى ءبىرشاما ارتتى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 2,9 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 944,5 مىڭنان استى. كەيىنگى ءۇش اپتانىڭ وزىندە 8..

1 جىل بۇرىن 0

قىركۇيەك ايىنىڭ العاشقى جارتىسىندا قازاقستاندا 57 مىڭ اۋرۋ، 1200 ءولىم جاعدايى تىركەلىپ ۇلگەردى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 3,2 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 921 مىڭنان استى. سىرقاتتار قاتارى ەداۋىر كەمىگە..

1 جىل بۇرىن 0

قاتەرلى تىزىمدە 36-ورىن: قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇققانى راستالعان ناۋقاستار سانى 900 مىڭنان استى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 4,4 مىڭ ارتىپ، جالپى ەسەبى 900 مىڭنان استى. وسىلايشا قازاقستان «جاعىمسىز ستا..

1 جىل بۇرىن 0