ساراپتاما

اقپارات مينيسترلىگىنىڭ بيۋدجەتى: مونيتورينگ جۇرگىزۋگە جۇيرىك ۆەدومستۆو Pegasus داۋى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرمەدى

رەداكتسيا Pegasus Project داۋى جونىندە بىرقاتار ۆەدومستۆولارعا، اتاپ ايتقاندا اقپارات جانە تسيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى، ۇكىمەت باسشىسىنىڭ كەڭسەسىنە، ۇقك..

1 اي بۇرىن 0

قىتاي يادرولىق ارسەنالىن تەز قارقىنمەن دامىتۋدا: رەسەي مەن اقش نەدەن الاڭدايدى؟

سوڭعى جىلدارى قىتاي ءوزىنىڭ يادرولىق ارسەنالدارىن قارقىندى دامىتۋدى قولعا الدى. بىرقاتار شەتەلدىك ساراپشىلاردىڭ بولجاۋىنشا قىتايدىڭ يادرولىق كۇشى 10 ج..

1 اي بۇرىن 1

اسكەري جاتتىعۋلار، كەزدەسۋلەر: اۋعانستان ورتا ازيانى قاربالاس كۇيگە ءتۇسىردى

رەسەي، قىتاي جانە ورتا ازيا ەلدەرىنىڭ اۋعانستانداعى جاڭا جاعدايعا بايلانىستى ءوزارا ءىس-قيمىلدارى تامىز ايىندا انىق كورىنە باستايدى. ۇيتكەنى وسى ايدا ..

1 اي بۇرىن 0

ءبىزدىڭ كورشىلەرىمىز ەاەو تۋرالى نە ويلايدى؟

ءبىزدىڭ كورشىلەرىمىز ەاەو تۋرالى نە ويلايدى؟ A+ Analytics زەرتتەۋ ورتالىعى (قازاقستان) مەن New Geopolitics Research Network بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان «ەە..

1 اي بۇرىن 0

شىلدەدەگى جەتىنشى انتيرەكرود: ناۋقاستار 7,2 مىڭعا ارتتى، 92 ادام كوز جۇمدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى 610 مىڭعا جاقىندادى، ونىڭ 126 مىڭى تەك شىلدە ايىندا تىركەلىپ ۇلگەردى. وسى ايداعى ..

1 اي بۇرىن 0