ساراپتاما

كحدر سوڭعى ەسكەرتۋدەن كەيىن دە زىمىران اتتى، اقش ەندى قانداي قادامعا بارۋى مۇمكىن؟

سولتۇستىك كورەيا تىنباي جاساعان زىمىران سىناقتارىنان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە بالليستيكالىق زىمىرانىن امەريكا شەكاراسىنا جەتكىزە الاتىن بولدى. وسىدان بىر..

4 جىل بۇرىن 4

شەشەنستاندا پوليتسەيلەر قازا بولعانداردىڭ جاقىندارىنا قىسىم تۇسىرۋدە

«نوۆايا گازەتا» باسىلىمى 10 ماۋسىمداعى سانىندا، 26 قاڭتاردا شەشەنستاننىڭ گروزنىي جەرىندە ولتىرىلگەن 27 شەشەن ازاماتىنىڭ ءتىزىمى جاريالانعان بولاتىن. ش..

4 جىل بۇرىن 0

ەردوعان ارابتىڭ داۋىن نەگە ساتىپ الدى؟

تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان 23 شىلدە كۇنى ستامبۋلدان شىعاناق ەلدەرىنە ساپارعا اتتاندى. ساپارىنىڭ باستى ماقساتى كوپ ۋاقىتقا سوزىلعان كاتار دا..

4 جىل بۇرىن 0

ترامپ پەن ءپۋتيننىڭ كەزدەسۋى اقش-تى نەگە الاڭداتادى؟

قازىرگى كەزدە الەمدىك اقپارات كەڭىستىگىندە قىزۋ تالقى تاقىرىپتارىنىڭ ءبىرى - رەسەي مەن اقش پرەزيدەنتتەرىنىڭ «قۇپيا» كەزدەسۋى. قۇپيا دەيتىنىمىز بۇل بەي..

4 جىل بۇرىن 0

ميللياردتاردى «جەلگە ۇشىرعان» EXPO

كەيبىر ەلدەر EXPO كورمەسىن ءساتتى وتكىزىپ جاتسا، ەندى ءبىرى كوپتەگەن شىعىندارعا ۇشىراعان. EXPO وتكىزگەن ەلدەرگە قاراساق، كوپشىلىگى تابىس ماسەلەسىن ەكى..

4 جىل بۇرىن 0