الەۋمەت

دۋبايدا ەكىنشى «ۆەنەتسيا» سالىنادى

الەمدىك ءتۋريزمنىڭ تانىمال نىساندارىنىڭ ءبىرى دۋباي قالاسىندا سۋ ۇستىندەگى قالاشىقتىڭ قۇرىلىسى باستالعالى جاتىر. قۇنى 680 ملن اقش دوللارى بولاتىن جاڭا..

6 جىل بۇرىن 0

بارسەلونادا رەفەرەندۋمدى قولداۋ اكتسياسى ءوتتى

بارسەلونادا وسى جىلدىڭ 1 قازانىنا جوسپارلانعان كاتالونيانىڭ تاۋەلسىزدىگىن انىقتاۋعا ارنالعان رەفەرەندۋمدى قولداۋ شاراسى ءوتتى. وعان 1 ميلليونعا جۋىق ا..

6 جىل بۇرىن 0

ۆەنەسۋەلا بۇۇ مالىمدەمەسىن جوققا شىعاردى

ۆەنەسۋەلانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بۇۇ-نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كوميسسارىن "جالعان سويلەگەنى ءۇشىن" ايىپتادى. حورحە اررەاسا  بۇۇ وكىلىنىڭ ۆەنەسۋە..

6 جىل بۇرىن 0

وڭتۇستىك قازاقستاندا اۋىل تۇرعىندارىنا كاسىبي ءبىلىم بەرىلمەك

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا وسى جىلى 53,7 مىڭ جاڭا جۇمىس ورىندارى اشىلىپ، ونىڭ ىشىندە 38413 -ءى تۇراقتى جۇمىس ورنى بولعان. بۇل تۋرالى وڭتۇستىك قازاقس..

6 جىل بۇرىن 0

ۇلىبريتانيا ەۋرووداق تۇرعىندارىن ءجيى دەپورتاتسيالاۋدا

ۇلىبريتانيا ەۋرووداق تۇرعىندارىن ءجيى دەپورتاتسيالايتىن بولعان. مۇنداي قورىتىندىنى سوڭعى جىلدارى ەلدەن دەپورتاتسيالانعان ازاماتتاردىڭ ستاتيستيكاسىنا ت..

6 جىل بۇرىن 0