2022 قاڭتار

جاڭاوزەن. نارازىلىق ارى جالعاسۋدا

جاڭاوزەن حالقىنىڭ جەكسەنبىدەن باستالعان نارازىلىق اكتسياسىنا ماڭعىستاۋ وڭىرىندەگى باسقا ەلدىمەكەندەردىڭ تۇرعىندارىدا قولداۋ ءبىلدىرىپ جاتىر. اقتاۋ قال..

2 جىل بۇرىن 68 0

جول ەرەجەسىنە قاتىستى ايىپۇل مولششەرى ءوستى

2022 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ قارجى مينيسترلىگىنىڭ «2022–2024 جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» قر زاڭ جوباسىنا بايلانىستى ايىپپۇل، سا..

2 جىل بۇرىن 40 0

جاڭاوزەن. گاز قىمباتتاۋنا بايلانىستى جۇزدەگەن ادام نارازىلىققا شىقتى

بۇگىن تاڭنان بەرى جاڭاوزەندە گاز باعانىسىنىڭ قىمباتتاۋىنا بايلانىستى جۇزدەگەن ادام اكىمدىك الدىنا نارازىلىققا شىقتى. نارازى توپ قالاي ورتالىعىنداعى جو..

2 جىل بۇرىن 32 0