2021 قىركۇيەك

ءۇندىستاندا بەلگىسىز جاڭا دەرتتەن جاس بالالار كوبىرەك قازا تابۋدا

ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىك شتاتتارىندا بالالار مەن جاس نارەستەلەر دەنە تەمپەراتۋراسىنىڭ كوتەرىلۋىنەن كوپتەپ قازا تابۋدا. جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ ح..

2 جىل بۇرىن 59 0

«ءبىلىم كۇنى»: 1 قىركۇيەك قازاقستان وقۋشىلارى مەكتەپكە ورالدى

قازاقستان وقۋشىلارى پاندەميانىڭ ەكىنشى وقۋ جىلىندا مەكتەپكە بارىپ ءبىلىم الادى. بۇگىننەن باستاپ جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا وراي العاشقى قوڭىراۋ سوعىل..

2 جىل بۇرىن 31 0

وسى اپتا كوۆيدتىڭ كۇندەلىكتى ەسەبى 5 مىڭنان تومەندەدى: 4,3 مىڭ كەيس، 134 ءولىم

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 4,3 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 863 مىڭنان استى. تەك شىلدە ايىندا 154 مىڭ ادام ..

2 جىل بۇرىن 22 0