2020 ناۋرىز

بالا-باقشا، مەكتەپ، كوللەدج بەن جوو-داعى جاڭا شەشىمدەر...

ورتالىق كوممۋنيكاتسيا قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ بالا-باقشا، مەكتەپ جانە كوللەدج-جوو ساناتىنداعى وقىتۋ ..

4 جىل بۇرىن 85 0

تج-داعى جۇمىسشىلاردىڭ جالاقىسى قالاي تولەنەدى؟

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنە قاراستى ەڭبەك، الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە كوشى-قون كوميتەتىنىڭ توراعاسى ەربول نۇرعاليەۆ قىزمەت بارىسى ق..

4 جىل بۇرىن 41 0

تەست ناتيجەسى: ترامپتان كوروناۆيرۋس انىقتالدى ما؟

اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا ءتۇرى COVID-19 دەرتىن تەكسەرۋ ءۇشىن مەديتسينالىق تەست تاپسىردى. اق ءۇي باسشىسىنىڭ جەكە دارىگەرى شون ك..

4 جىل بۇرىن 36 0

تج رەجيمى: وسسو جانە دۇكەندەردىڭ جۇمىس ىستەۋ كەستەسى بەكىتىلدى

كوروناۆيرۋس قاۋپىنەن ەلدە جاريالانعان توتەنشە جاعداي كەزىندە حالىقتىڭ ءومىر قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ ماقساتىندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ءىرى وي..

4 جىل بۇرىن 133 0

قازاقستاندا جاريالانعان توتەنشە جاعدايدا قانداي ەرەجە قابىلداندى؟

پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ ورشۋىنە بايلانىستى قازاقستان اۋماعىندا توتەنشە جاعداي جاريالادى. پرەزيدەنت شاشقان №285 جارلىقتا «د..

4 جىل بۇرىن 305 0