2018 ماۋسىم

كانادا امەريكانىڭ ۇستىنەن نافتا مەن دسۇ-نا شاعىمداندى

كانادا يمپورتتالاتىن بولات پەن اليۋمينيگە ەنگىزىلگەن سالىققا بايلانىستى اقش-تىڭ ۇستىنەن سولتۇستىك امەريكالىق ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسىمى (نافتا) مەن د..

5 جىل بۇرىن 113 0

سولتۇستىك كورەيانىڭ يادرولىق قارۋىنان باسقا تاعى ءبىر قاۋىپتى قارۋى قاتەر توندىرۋدە

اقش اقپارات قۇرالدارى سولتۇستىك كورەيانىڭ يادرولىق قارۋدان باس تارتۋ قادامدارىن جاساپ جاتقانىن، الايدا تاعى ءبىر قاۋىپتى قارۋدى جالعاستى پايدالانىپ وت..

5 جىل بۇرىن 342 0

ارمياندار تاۋلى قاراباحقا قاتىستى تاعى الاڭداۋدا

ءازىربايجان اسكەرى ارمەنيامەن شەكارالاس ايماقتا اسكەري قيمىلدار جاساپ، ستراتەگيالىق ماڭىزى بار بىرقاتار تاۋلى جەرلەردى باسىپ الدى، دەپ حابارلايدى Haqq..

5 جىل بۇرىن 202 1

سۇرياداعى تەرروريستەر قويماسىنان يۋنيسەف-ءتىڭ ءدارى-دارمەكتەرى تابىلدى

ءسۇريانىڭ باتىسىنداعى تاللاف قالاسىندا «حايات تاحرير ءاش-شام» تەررورلىق ۇيىمىنىڭ جەراستى بازاسى تابىلدى. بۇل تۋرالى liberation.fr حابارلايدى. جورىق گو..

5 جىل بۇرىن 151 0

اتىشۋلى «بوكو حارام» ۇيىمى تاعى دا باس كوتەردى

ءبىراز ۋاقىتتان بەرى سايابىرسىعان نيگەريالىق «بوكو حارام» تەررورلىق ۇيىمى ەلدە تاعى دا شابۋىل ۇيىمداستىرىپ، سالدارىنان 5 اسكەري قازا تاپتى. بۇل تۋرالى..

5 جىل بۇرىن 178 0