2016 جەلتوقسان

قازاقتارداعى شاماندىقتىڭ قالدىعى

قازاقتار تۋرالى بارلىق زەرتتەۋتىلەردىڭ ايتۋىنشا دا، بارلىق گەوگرافيالىق نۇسقاۋلاردا دا; قازاقتار مۇسىلماندار، بىراق شاماندىق ىرىم، سەنىمدى دە ۇستاندى...

7 جىل بۇرىن 8647 1

2017 جىلىدا دا ەۋروپا ەكونوميكاسى وڭالا قويۋى ەكىتالاي

وسىدان بىرنەشە جىل بۇرىن ەۋرو-ايماقتىڭ ينتەگراتسياسى مەن ەو-تىڭ دامۋى تۋرالى الەم اقپارات كەڭىستىگىندە جاپا-تارماعاي ءسوز بولىپ جاتاتىن. بۇگىنگى كۇندە..

7 جىل بۇرىن 340 0

قازاقتىڭ كونە زاڭدارى

بۇل كۇندە ۇمىت بولعان نەمەسە، سالت-داستۇرگە ءسىڭىپ كەتكەن ەسكى كۇننىڭ زاڭدارىندا دا وزىنە ءتان تەرەڭ مان بار. سولاردىڭ ءبىر قاتارىن وقىرمان نازارىنا ۇ..

7 جىل بۇرىن 3910 0

تۇركيا Uber قىزمەتىنە شەكتەۋ قويدى

تۇرىك ەلىنىڭ كولىك قۇرالدارىنا قاۋىپسىزدىك باس باسقارماسى تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ قاتاڭ نارازىلىعى سەبەبىنەن Uber قىزمەتىن رەسمي تۇردە شەكتەگەنىن جاريا..

7 جىل بۇرىن 155 0

دا ۆينچي جازعان مىسالدار

لەوناردو دا ۆينچي – يتاليانىڭ اتاقتى سۋرەتشىسى، عالىم، جاۋزشى، ويشىل، مۋزىكانت. قايتا ورلەۋ ءداۋىرىنىڭ ايگىلى تۇلعالارىنىڭ ءبىرى. ناعىز «امبەباپ» ادام ۇلگىسى. لەوناردو دا ۆينچي دەسە كوبىنە ونىڭ سۋرەتتەرى ەسكە تۇسەدى. الايدا، ويشىل، عالىم تەرەڭ ماعىنالى مىسال اڭگىمەلەر دە جازىپ قالدىرعان. تومەندە سولاردىڭ بىرنەشەۋىن نازارلارىڭىزعا ۇسىنۋدى ءجون كوردىك.

7 جىل بۇرىن 1111 0