2016 جەلتوقسان

ميدحات رازدانۇلى: اباي اقىن عانا ما؟ قانشا ولەڭ جازعان؟

اباي ۇلى اقىن، سونىمەن بىرگە كومپوزيتور، فيلوسوف، قازاق ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى. مۇنىمەن تىنباي اباي قازاقتىڭ ەرتەدەن كەلە جاتقان حالىقتىق ادەت-عۇ..

7 جىل بۇرىن 10628 0

ورازكۇل اسانعازى: قازاقتىڭ بەرگەنىنەن بەرەرى كوپ

الەمدەگى بارشا دامىعان حالىقتار سياقتى قازاقتىڭ دا دامۋعا، ىلگەرلەۋگە قاقىسى دا، مۇمكىندىگى دە بار. ادامزات بالاسى عاسىرلار بويى ءبىر-بىرىمەن تاجىريبە..

7 جىل بۇرىن 565 0

پەرىشتە قيالدى جازۋشى

«نايزاعاي جارق ەتتى. كوپ ۇزاماي اسپان ايىرىلعانداي كۇڭىرەنە كۇن كۇركىرەدى. قارا تۇنەكتى اق ساۋلە تاسپاداي ءتىلىپ ءوتتى...» بۇل مەنىڭ قولىمداعى 2003 جى..

7 جىل بۇرىن 795 0

ماسكەۋدە شابۋىل جوسپارلادى دەگەن كۇدىكپەن جەتى داعىستاندىق ۇستالدى

رەسەيلىك كءۇشتىك قۇرىلىمدار مەرەكە كەزىندە مءاسكەۋدە تەررورلىق شابۋىل جوسپارلادى دەگەن كءۇدىكپەن جەتى ادامدى تۇتقىنعا العانىن مءالىمدەدى. ولار سيريادا..

7 جىل بۇرىن 304 0

ن.نازارباەۆ جاڭا سىرتقى ىستەر ءمينيسترىن تانىستىردى

كەشە مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ كەزدەسۋ بارىسىندا جاڭا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ق.ءابدىراحمانوۆتى تانىستىردى دەپ حابارلايدى «The Qazaq Times..

7 جىل بۇرىن 345 0