ساياسات

ورتا ازيا ەلدەرىنە باستى قاۋىپ كىم: رەسەي مەن قىتاي تاتۋ وداقتاس پا؟!

رەسەي ۇكىمەتىنىڭ رەسمي وكىلدەرىنىڭ ءبىرى پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ ءبىرى باق-قا بەرگەن مالىمەتىندە، قىتايدىڭ شەتەلدەگى اسكەري كۇشتەرىن كەڭەيتۋگە ۇمتىلى..

5 ساعات بۇرىن 50 0

مەملەكەت باسقارۋعا قايتار ورالعان لاۋازىمدى: قىتاي بيلىگىندەگى اۋىس-كۇيىس نەنى تۇسىندىرەدى؟

قىتاي بيلىگىندەگى جوعارى لاۋازىمدىلار اراسىندا بىرقاتار كادرلىق وزگەرىستەن بولىپ جاتقانى بەلگىلى. قىتاي ۇكىمەتىنىڭ ماڭىزدى تۇلعالارىنىڭ ءبىرى  ۋاڭ چيش..

8 ساعات بۇرىن 70 0

ترامپ: مەن شي مىرزانى سىيلايمىن، بىراق ءبىز ءوز ءىسىمىزدى ىستەۋىمىز كەرەك

اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تاعى ءبىر رەت قىتايمەن ساۋدا بارىس-كەلىسىن جاسايتىنىن ءبىلدىرىپ سيگنال جولدادى. ترامپ بۇل ويىن جۇما كۇنى ۋاشينگتوندا (ۆاشي..

12 ساعات بۇرىن 177 0

رەسەي شىعىس گۋتاداعى بىتىمگەرلىكتى قولداماي وتىر

بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءسۇريا ءبىتىمى ءۇشىن كۇش بىرىكتىرىپ، «ءسۇريادا ءبىر اي گۋمانيتارلىق ءبىتىم» جاساماق. بۇل باستامانى اقپان ايىنداعى كەزەكتى توراع..

13 ساعات بۇرىن 40 0

قازاقستان بۇۇ-نىڭ بىتىمگەرلىك اسكەري وپەراتسيالارىنا قاتىسپاق

قازاقستان كەز كەلگەن ۋاقىتتا بۇۇ-نىڭ بىتىمگەرلىك وپەراتسيالارىنا بارۋعا دايىن 170 ادامنان قۇرالعان كونتينگەنت دايىندادى - دەپ حابارلايدى بۇۇ جاڭالىقتا..

13 ساعات بۇرىن 91 0