ساراپتاما

COVID-19: مينيسترلىكتىڭ مەديا تسەنزۋراسى ينفوپاندەميانى ءورشىتتى

بۇگىندە التى قۇرلىققا تاراپ، 6 ميلليوننان استام ادامعا جۇعىپ ۇلگەرگەن COVID-19 ۆيرۋسىنا بايلانىستى كوكتەم باسىندا قازاقستاندا دا كارانتين جاريالاندى. ..

1 ساعات بۇرىن 14 0

كوروناۆيرۋس جانە الەم: شۆەد مودەلىنىڭ كۇنگەيى مەن كولەڭكەسى

كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيامەن كۇرەستە شۆەد بيلىگى وزگە ءتاسىل تاڭدادى: ۇجىمدىق يممۋنيتەت قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا ەلدە كارانتين ەنگىزگەن جوق، تۇرعىندار ا..

2 ساعات بۇرىن 15 0

اقش-قىتاي اسكەري باسەكەسى: قىتاي اسكەري مودەرنيزاتسياسى كۇدىك تۋدىرادى

مىناعان نازار اۋدارىپ قاراڭىز، مامىر ايىنىڭ سوڭىنا قاراي اقش-تا قاۋىپتى ىندەتتەن كوز جۇمعاندار سانى 100 مىڭنان اسىپ، پرەزيدەنت ترامپ ەل تاريحىنداعى «ە..

1 كۇن بۇرىن 207 0

ءتاجوبا قۇرساۋىندا: قازاقستان جانە كورشى ەلدەردەگى جاعداي

وتكەن سارسەنبىدەن بەرى الەمدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى كۇندەلىكتى 100 مىڭنان تۇسپەي كەلەدى. از ۋاقىتتا تىركەلگەن جاعداي سانى جاعىنان قارالى رەكور..

2 كۇن بۇرىن 131 0

داۋدىڭ باسى – فلويد ءولىمى: اقش-تاعى راسيزم جانە «رەسەي ىقپالى»

پاندەميا جاعادان العان تۇستا اقش-تىڭ بىرنەشە قالاسىنداعى «ازاماتتىق سوعىسپەن» پارا-پار ءىرى نارازىلىق شەرۋلەرى كۇن ساناپ ءورشىپ بارادى. شەرۋلەردى باسۋ..

3 كۇن بۇرىن 361 0