ساياحات

ەۋرووداق شەنگەن ايماعىنداعى تەكسەرىستى كۇشەيتپەك

ەۆرو وداق شەنگەن ايماعىنداعى تەكسەرىستى كۇشەيتپەك. بۇل تەكسەرىسكە وزگە ەل ازاماتتارىمەن قاتار، ەۆرو وداققا مۇشە ەلدەردىڭ ازاماتتارىدا ىلىگەتىن بولادى...

7 جىل بۇرىن 0

قىتاي مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىندا اقپاراتتىق سوعىس ءورشىپ تۇر

كورەي تۇبەگىنە ورناتىلاتىن «ساد» زىمىرانعا قارسى جۇيەسى كورەيا مەن قىتاي ەكى ەل اراسىندا ساياسي الاۋىزدىق تۋدىرىپ وتىرعانى بەلگىلى. كورەي تۇبەگىنىڭ بۇ..

7 جىل بۇرىن 0

مىسىردا 3 مىڭ 700 جىلدىق پيراميدا تابىلدى

ەجەلگى مىسىر مينيسترلىگى جاساعان مالىمدەمەگە قاراعاندا ارحەولوگتار كايردىڭ 30 شاقىرىم وڭتۇستىگىندەگى داحشۋر نەكروپولىندە 13-ءشى پەرعاۋىن سنوفرۋ سالدىر..

7 جىل بۇرىن 0

ەلىمىزدىڭ ءساۋىر ايىنداعى اۋا-رايى بولجامى

ءساۋىر ايى سۋىق جەلدى اۋا-رايىمەن باستالادى، ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن بولىكتەرىندە  جاۋىن-شاشىندى  جانە  كوكتايعاق  بولادى،  وڭتۇستىكتە  جانە وڭتۇستىك-شىعىس..

7 جىل بۇرىن 0

تۋريستەر ءۇشىن ەڭ ارزان قالالار انىقتالدى

جاقىندا ساياحاتشىلاردىڭ قالتاسىنا قولايلى، رازان قالالاردىڭ تىزىمدىگى جاريالاندى. رەيتينگتى Price of Travel ساياحات كومپانياسىنىڭ ماماندارى ءتۇزىپ شىق..

7 جىل بۇرىن 0