ساياسات

قىرعىزستانداعى ءساۋىر رەۆوليۋتسياسىنا قازاقستاننىڭ قانداي قاتىسى بار؟

بۇگىن قىرعىزستانداعى ءساۋىر رەۆوليۋتسياسىنا 7 جىل. وسىدان 7 جىل بۇرىن 7 ساۋىردە بۇرىنعى قىرعىز پرەزيدەنتى قۇرمانبەك باكيەۆكە قارسى حالىق جاپپاي ەرەۋىل..

3 جىل بۇرىن 0

ۋكراينانىڭ كيبەر قاۋىپسىزدىگىمەن اقش  اينالىسادى

بۇگىن اقش  كونگرەسسىندە ۋكراينا  كيبەر قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە بايلانىستى ءبىر قاتار زاڭدار قارالدى  -  دەپ جازدى. اقش-تاعى ۋكارينا ەلشىلىگى ءو..

3 جىل بۇرىن 0

وتكەن تۇندە اقش ءسۇريا ۇكىمەتىنىڭ اسكەري بازاسىن تاس-تالقان ەتتى

اقش قاناتتى زىمىراندارىمەن ءسۇريا ۇكىمەتىنىڭ اسكەري بازاسىنا شابۋىل جاسادى دەپ حابارلايدى NBC News تەلەارناسى.  اقپارات كوزدەرىنىڭ مالىمەتتەرىنە سايكە..

3 جىل بۇرىن 0

تۇركيا كوشەلەرى ەردوعاننىڭ سۋرەتىنە تولىپ كەتتى

«اناتولى» اگەنتتىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، تۇركيانىڭ انكارا، ستامبۋل سىندى ءىرى قالالارىندا، 16 ساۋىردەگى رەفەرەندۋم جاقىنداعان سايىن كوشەلەردە تۇركيا ت..

3 جىل بۇرىن 0

اقش-قىتاي باسشىلارىنىڭ كەلىسسوزىنە ترامپ كومانداسى دايىن بولماي شىقتى

وسى اپتاداعى حالىقارالىق ەڭ ەلەۋلى وقيعانىڭ ءبىرى اقش پرەزيدەنتى مەن قىتاي باسشىسىنىڭ العاشقى رەسمي كەزدەسۋى بولىپ وتىر. اقش فلوريدا شتاتىنىڭ «مار-ا-ل..

3 جىل بۇرىن 0