قورعانىس

اقش اۋعانستانداعى اسكەرىن كوبەيتپەك

"فارس" اقپاراتتىق اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا امەريكانىڭ قورعانىس ءمينيسترى دجەيمس ماتيس اۋعانستانداعى امەريكالىق اسكەريلەردىڭ سانىن كوبەيتكەنىن ايتقان...

3 جىل بۇرىن 33 0

يراك ۇكىمەت ارمياسى: موسۋل قالاسىن رامازان ايىنان بۇرىن ازات ەتەمىز

يراكتىڭ ۇكىمەت ارمياسى دايش-تىڭ قولىندا تۇرعان سول ەلدىڭ ەكىنشى ءىرى قالاسى موسۋلدى رامازان ايىنان بۇرىن قايتارىپ الامىز دەپ سەنىم ءبىلدىردى. يراكتىڭ ..

3 جىل بۇرىن 66 0

اقش 100 ملرد دوللارعا ساۋد ارابياسىنا قارۋ ساتادى

اقش  پەن ساۋد ارابياسى اراسىندا اراب ەلىنە  100 ملرد دوللارعا قارۋ ساتۋ تۋرالى كەلىسىم جاقىن ارادا ءوز كۇشىنە ەنۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى اق ءۇيدىڭ باستى ..

3 جىل بۇرىن 106 0

ۇلتتىق ۇلاننىڭ «قىران» ساردارى

ادامنىڭ ادام بولىپ قالىپتاسىپ، ومىردەن ءوز ورنىن تابۋىنا  اتا-انانىڭ تاربيەسى بىردەن-ءبىر سەبەپكەر عوي. مۇنى قازاق «ۇيادا نە كورسەڭ، ۇشقاندا سونى ىلەر..

3 جىل بۇرىن 206 0

اۋعان اسكەرى زەباك ۋەزىن تالىپتەردەن ازات ەتتى

اۋعانستاننىڭ ءۇكىمەت ءاسكەرى ەلدىڭ سولتءۇستىك-شىعىسىنداعى ستراتەگيالىق ماڭىزدى زەباك ۋەزىنە قايتادان بيلىك ورناتتى. بۇل تۋرالى باداحشان پروۆينتسياسى ء..

3 جىل بۇرىن 46 0