جاھان

قازاقستان ءپۋتيندى تۇتقىنداۋعا وردەر بەرگەن گااگا سوتىنىڭ شەشىمىن ورىندامايدى

قازاقستان رەسەي باسشىسى ۆلاديمير ءپۋتيندى تۇتقىنداۋعا وردەر بەرگەن حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتىڭ شەشىمىن ورىندامايدى. قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلى..

1 جىل بۇرىن 0

دەپۋتات ەرمۇرات باپي «ساياسي تۇتقىندار» نامازباەۆ پەن بورانباەۆتىڭ ءىسىن قايتا قارۋ قاجەتتىگىن ايتتى

ءماجىلىس دەپۋتات ەرمۇرات باپي ءماجىلىس وتىرسىندا رەسەيدى سىناپ، سوتتالعان ەكى بەلسەندى دانات نامازباەۆ پەن مارعۇلان بورانباەۆتىڭ ءىسىن قايتا قاراۋ قاج..

1 جىل بۇرىن 0

«بۋچا تۋرالى فەيكتەر». بۇل قالادا اقيقاتىندا نە بولدى؟

ۋكراينا استاناسى كيەۆتىڭ ماڭىنداعى كىشكەنتاي بۋچا قالاسى 2022 جىلدىڭ ءساۋىر ايىنىڭ باسىندا بۇكىل الەمدى ءدۇر سىلكىندىرىپ، ەۋروپادان امەريكاعا دەيىن ءب..

1 جىل بۇرىن 0

«دونباسس 8 جىل بويى بومبالاندى». ول جەردە سوعىستى ناقتى كىم جانە نە ءۇشىن باستادى

رەسەيدىڭ ۋكراينادا كەڭ اۋقىمدى سوعىس باستاعانىنا ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بولدى. بىراق ۋكراين تاقىرىبىنا قاتىستى جالعان ناسيحاتتىق اقپاراتتى رەسەي بۇدا..

1 جىل بۇرىن 0

ۋكرايناداعى سوعىس جانە رەسەيدىڭ الەمنەن وقشاۋلانۋى: ماسكەۋ قايدا بارا جاتىر؟

رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسى – بۇل رەسەي مەن باتىس اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاعى داعدارىستىڭ ءورشۋى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار پوستكەڭەستىك كەڭىستىكتەگى جانە ..

1 جىل بۇرىن 0