جاھان

باكۋ ءسامميتى اياسىندا نازارباەۆ ەردوعان جانە ميرزيوەۆپەن كەزدەستى

قر ەكس-پرەزيدەنتى، «قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ماڭگىلىك توراعاسى»، «ۇلت كوشباسشىسى» نۇرسۇلتان نازارباەۆ كەشە تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان جانە وزب..

1 كۇن بۇرىن 63 0

دەموكراتتار تەلەدەباتى: رەسەي سانكتسياسى، ءسۇريا داعدارىسى جانە ترامپ يمپيچمەنتى

رەسەي ۇستانعان ساياسات، ءسۇريا داعدارىسى، اقش كونگرەسى وكىلدەرىنىڭ پالاتاسىندا پرەزيدەنت دونالد ترامپقا قاتىستى باستالعان يمپيچمەنت پروتسەسى سىندى وزە..

1 كۇن بۇرىن 618 0

ەو تۇركيانىڭ سۇرياداعى وپەراتسياسىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى

سۇرياداعى جاعدايدى اسكەري ەمەس، ساياسي جولمەن شەشۋ قاجەت، – دەيدى ليۋكسەمبۋرگتە وتكەن جيىندا ەۋروپالىق ديپلوماتيا باسشىسى فەدەريكا موگەريني. تۇركيانىڭ..

1 كۇن بۇرىن 55 0

بەيجىڭ شەشىمىنە قارسى گونكونگ تۇرعىندارى اقش-تان كومەك سۇراپ وتىر

گونكونگتە بەيجىڭ شەشىمىنە قارسى ەرەۋىلدەر جالعاسىن تاپتى. The Washington Post باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، وسى اپتادا شەرۋگە شىققان ون مىڭداي نارازى جۇرت ..

2 كۇن بۇرىن 95 0

اقش تۇركياعا سانكتسيا سالدى: ترامپ ەردوعاندى قىسپاققا الدى

سۇرياداعى وقيعالارعا بايلانىستى اقش تۇركياعا سانكتسيا سالدى. بۇنداي جارلىققا اقش پرەزيدەنتى سول ەلدىڭ جەرگىلىكتى ۋاقىتىمەن دۇيسەنبىنىڭ كەشىندە قول قوي..

2 كۇن بۇرىن 84 0