ازاماتتىق قوعام

«شال، كەت» ۇرانىنىڭ اۆتورى ەرمەك نارىمباي بوستاندىققا شىقتى

31 شىلدە دە قاماۋدا جاتقان ساياسي بەلسەندى ەرمەك نارىمباي بوستاندىققا شىقتى.  13 شىلدەدە قوناەۆ قالاسىنىڭ سوت ەرمەك نارىمباي مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىپ،..

1 اي بۇرىن 0

N72 تەرگەۋ يزولياتورىنداعى اشتىق: قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى جاۋاپ بەردى

قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى الماتى قالاسىنداعى N72 تەرگەۋ يزولياتورىنداعى «ايەلدەردىڭ اشتىق جاريالاۋى» تۋرالى اقپاراتقا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بە..

2 اي بۇرىن 0

تاۋەلسىز ءجۋرناليستىڭ 4 تالابى: ون كۇننەن اسا اشتىقتا وتىرعان دۋمان مۇحامەدكارىمنىڭ دەنساۋلىعى ناشارلادى

جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعى تالدىقورعانداعى مەكەمەدە قاماۋدا وتىرعان الماتى وبلىسىنىڭ تۇرعىنى، تاۋەلسىز جۋرناليست دۋمان مۇحاممەدكارىم تەرگەۋ ورگانىنا 4 ..

2 اي بۇرىن 0

تارازداعى قاندى قاڭتار: پروكۋرور قاڭتارشىلارعا بەرىلگەن جازانى قاتاڭداتۋدى سۇرادى

تارازدا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە «ۇقك پودپولكوۆنيگى داستان ءادىلبايدى ءولتىردى»، «قارۋ-جاراق ۇرلادى جانە ساقتادى» دەگەن ايىپتارمەن 16 جىلعا سوتتالعان ەر..

2 اي بۇرىن 0

#قاڭتار2022: الماتىدا "اۋەجاي ءىسى" بويىنشا سوت ۇكىمى شىقتى – جۋرناليست، مۇعالىم، جۇرگىزۋشى...

بۇگىن الماتىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق سوتىندا ءتورت ايدان اسا قارالعان قاڭتار وقيعاسى جونىندە "اۋەجاي ءىسى" بويىنشا ۇكىم وقىلدى. سەبە..

2 اي بۇرىن 0